07.11.2022

Calificari in servicii, ID 130788

   

 

   

 

Timp de 2 ani, 181 de elevi care studiaz? la Colegiul Economic „Ion Ghica” din Târgovi?te. Jud. Dâmbovi?a, vor participa la proiectul „Stagii de practic? pentru elevii din înv???mântul tehnic – calific?ri în servicii, ID 130788”, proiect finan?at din FSE prin POCU 2014-2020.

 

Proiectul se va implementa de SC Data Serv Accounting SRL din Bucure?ti în parteneriat cu Colegiul Economic „Ion Ghica” din Târgovi?te în perioada 17.09.2020 – 16.09.2022 ?i este în valoare de 2,375,773.73 lei din care 1,945,150.66 lei finan?are nerambursabil? european? (FSE), 330,690.79 lei finan?are nerambursabil? de la bugetul de stat ?i 99,932.28 lei cofinan?area celor 2 parteneri din proiect.

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie cre?terea cu 181 a num?rului de elevi din înv???mântul tehnic ?i profesional din jude?ul Dâmbovi?a care particip? la programe de înv??are la un potential loc de munc? ?i facilitarea angaj?rii pentru 39 de absolven?i participan?i la proiect. Cei 181 de elevi participan?i la proiect vor beneficia de servicii de consiliere ?i orientare în carier?, un curs de antreprenoriat practic care va include ?i componenta de responsabilitate social ?i facilitarea practicii într-un mediu de lucru real. De asemenea, SC Data Serv Accounting va dezvolta o aplica?ie online de facilitare a practicii elevilor la un loc de munc? poten?ia ?i a dialogului între Colegiul Economic „Ion Ghica” din Târgovi?te ?i mediul de afaceri pentru adaptarea curriculumului ?colar la nevoile pie?ei muncii.

 

Liderul de proiect, SC Data Serv Accounting SRL, este o companie de consultan?? care ofer? din 2011 servicii de contabilitate, audit financiar ?i consultan?? în afaceri ?i management în beneficiul a peste 100 de clien?i (societ??i comerciale, ONG-uri, institu?ii publice), este furnizor de formare autorizat pentru cursul „Competen?e antreprenoriale”.

 

De-a lungul timpului a organizat ?i desf??urat stagii de practic? pentru studen?i ?i elevi ?i a recrutat dintre participan?i viitorii angaja?i.

 

Partener în proiect, Colegiul Economic „Ion Ghica” din Târgovi?te este continuatorul tradi?iei înv???mântului economic târgovi?tean de peste 75 de ani. Institu?ia de ast?zi este ridicat? pe „coclaul modest” r?mas din arhivele târgului ca ?COALA ce func?ioneaz? pe lâng? vechea Camer? de Comer?. De la data înfiin??rii ?i pân? în prezent a realizat numai înv???mânt professional ?i tehnic. A creat o tradi?ie a înv???mântului economic dâmbovi?ean fiind singura unitate ?colar? co acest profil din jude?ul Dâmbovi?a.

 

Manager Proiect: Catalin Mihaescu Valentin

E-mail: catalin.mihaescu@data-serv.ro

Mobil: +40 726 013 222

Coordonator Proiect: Cristina Tanislav

E-mail: cristina.tanislav@gmail.com

Mobil: +40 745 146 720

Aboneaza-te

Aboneaza-te la newsletter